ENG
ENG

Życie Weterynaryjne

Element graficzny

zw_colage

  „Życie Weterynaryjne” jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 19 000 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. „Życie Weterynaryjne” pełni funkcje:

1) czasopisma społeczno-zawodowego lekarzy weterynarii należących do izb lekarsko-weterynaryjnych
2) periodyku naukowo-praktycznego.

Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.

Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.

Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.

Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Rada Programowa „Życia Weterynaryjnego” ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.

„Życie Weterynaryjne” jest indeksowane w bazach Index Copernicus International oraz ICI Journals Master List, Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI).

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych. Za artykuły zamieszczane w działach: Prace poglądowe, Prace kliniczne i kazuistyczne, Leki weterynaryjne, Higiena żywności i pasz oraz Historia weterynarii, przyznawane jest 100 punktów.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje