ENG
ENG

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Apele XII KZLW
Data podjęcia Apel Treść (PDF)
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zmianę druku „Życia Weterynaryjnego” na bardziej ekologicznym papierze apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o wprowadzenie opłaty za wniesienie skargi na lekarza weterynarii do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o ujednolicenie postępowania wobec lekarzy weterynarii podejmujących działalność na zasadach B2B apel
 16.01.22  do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zwrócenie się do właściwego ministra o podjęcie działań, w tym zapewnienie środków budżetowych, mających na celu zachęcenie lekarzy weterynarii do utrzymywania praktyk świadczących usługi całodobowo na terenach wiejskich apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ogólnopolskiego programu wsparcia zdrowia psychicznego dla lekarzy weterynarii apel
 16.01.22  do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonywania niezbędnych badań kwalifikujących do hodowli zwierząt towarzyszących apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zmianę i uaktualnienie ramowego Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Sądów Lekarsko-Weterynaryjnych apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia spójnej i przejrzystej regulacji w zakresie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii apel
 16.01.22 do Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie prac nad nowelizacją uchwały nr 116/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, przez dostosowanie treści tej uchwały do wyzwań jakie stawia przed zakładami leczniczymi dla zwierząt dzień dzisiejszy apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o rozszerzenie sposób przekazywania informacji przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne w szczególności o portal Facebook oraz o informowanie w ujednolicony sposób co do kwestii wysokości składek członkowskich oraz co przynależność do Izby zapewnia jej członkom apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o nowelizację uchwały nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt zmienionej uchwałą nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. i opracowania tekstu jednolitego apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie nomenklatury rozdziału drugiego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii pt. „Rola lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego oraz ochronie środowiska i praw zwierząt” oraz nadanie właściwej rangi zadaniu lekarza weterynarii w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt apel
 16.01.22 do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o przygotowanie nowego projektu zmian do ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów leczniczych dla zwierząt
apel
Uchwały XII KZLW

Numer
treść

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

 1/2022/XII  14.01.22 w sprawie Regulaminu obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Regulamin obrad Zjazdu
 2/2022/XII  14.01.22 w sprawie porządku obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii porządek obrad
 3/2022/XII  14.01.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VII kadencji w latach 2017–2021  
 4/2022/XII   14.01.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres VII kadencji w latach 2017–2021  
 5/2022/XII  14.01.22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres VII kadencji w latach 2017–2021  
 6/2022/XII   14.01.22  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres VII kadencji w latach 2017–2021  
 7/2022/XII   14.01.22  w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VII kadencji w latach 2017–2021  
 8/2022/XII  14.01.22 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
 9/2022/XII  15.01.22 w sprawie przyjęcia projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz wystąpienia o jej wydanie  załącznik
10/2022/XII  15.01.22 w sprawie rejestru oznakowanych zwierząt  
11/2022/XII  15.01.22 w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do wprowadzenia systemu certyfikowanych szkoleń zawodowych lekarzy weterynarii  
12/2022/XII  16.01.22 w sprawie zmiany Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  Regulamin organów
13/2022/XII  16.01.22 w sprawie przeznaczenia stałej kwoty na infrastrukturę i działalność ciągłego kształcenia on-line lekarzy weterynarii  
14/2022/XII  16.01.22 w sprawie etatyzacji stanowiska Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej